top of page

Thông tin người tham gia chương trình

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia Healthy Start! Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với bạn và gia đình bạn. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo con bạn có được sự khởi đầu tốt nhất có thể trong cuộc sống và bạn có được sự hỗ trợ cũng như dịch vụ mà bạn cần.

Thông tin sau đây về chương trình – nêu bật vai trò và trách nhiệm tương ứng của chúng tôi – sẽ góp phần vào sự thành công của chúng tôi:

Các dịch vụ của Healthy Start đều miễn phí và tự nguyện.

Nhân viên Healthy Start của bạn sẽ cung cấp giáo dục, sàng lọc, hỗ trợ và làm việc để kết nối bạn với các dịch vụ bạn cần trong cộng đồng. Các dịch vụ sẽ được cung cấp trực tiếp cho bạn tại một nơi thoải mái, thuận tiện, chẳng hạn như nhà của bạn. Bạn sẽ được thông báo trong vòng 48 giờ nếu có thay đổi về nhân viên Healthy Start của bạn.

Bạn và nhân viên Healthy Start của bạn sẽ cùng hợp tác để chăm sóc cho bạn.

Healthy Start dựa trên mối quan hệ hỗ trợ giữa nhân viên và các gia đình tham gia. Bạn sẽ được đối xử tôn trọng và đàng hoàng.

Với tư cách là người tham gia chương trình, bạn phải giữ tất cả các cuộc hẹn của mình. Nếu không thể đến được, bạn nên thông báo cho nhân viên Healthy Start của mình trước ít nhất 24 giờ. Điều này cho phép nhân viên đến thăm các bà mẹ khác.

Bạn có quyền yêu cầu thêm thông tin về bất kỳ dịch vụ nào bạn được cung cấp. Bạn có thể yêu cầu hoặc từ chối các dịch vụ được cung cấp bất cứ lúc nào trong quá trình tham gia chương trình. Việc bạn tiếp tục tham gia chương trình sẽ không bị ảnh hưởng bởi yêu cầu hoặc sự từ chối cụ thể.

Tất cả các dịch vụ, cuộc trò chuyện và hồ sơ trong Healthy Start đều mang tính riêng tư và bảo mật. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về bạn mà không có sự cho phép của bạn, phù hợp với luật pháp tiểu bang và liên bang.

Bạn sẽ có thể đọc và hiểu tất cả các thông tin được cung cấp cho bạn. Bạn có thể yêu cầu các dịch vụ và thông tin bằng ngôn ngữ của mình hoặc được cung cấp theo cách mà bạn có thể tiếp cận nếu bạn bị hạn chế về thị giác hoặc thính giác hoặc có các nhu cầu đặc biệt khác.

Nếu không hài lòng với cách điều trị của mình hoặc các dịch vụ được cung cấp, bạn có quyền gửi khiếu nại hoặc khiếu nại thông qua Liên minh Healthy Start tại địa phương của mình hoặc liên hệ với Hiệp hội các Liên minh Healthy Start của Florida tại đây.

Mọi khiếu nại về chất lượng dịch vụ sẽ được gửi đến Giám đốc Điều hành Liên minh Healthy Start trong cùng ngày (hoặc ngày hôm sau nếu gửi sau 4 giờ chiều). Những khiếu nại này sẽ được gửi đến tổ chức tài trợ (Healthy Start/MomCare Network) trong vòng hai ngày làm việc.

Bạn có thể nhận thông tin về chương trình Healthy Start bất cứ lúc nào bằng cách gọi đến số điện thoại miễn phí này: 1-855-889.1090 hoặc liên hệ với chúng tôi tại đây.

Thông báo về Thực hành Quyền riêng tư của chúng tôi có thông tin về cách sử dụng và tiết lộ thông tin y tế về bạn.

Chương trình Healthy Start được tài trợ bởi Bộ Y tế Florida và Cơ quan Quản lý Chăm sóc Sức khỏe của tiểu bang.

bottom of page